सूचीकरणका लागि आ.व. ०७४/०७५ मा कार्यालयमा दर्ता भएका व्यवसायीहरु

सार्बजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १८ को उपनियम (१) बमोजिम सूचीकरणका लागि आ.व. ०७४/०७५ मा कार्यालयमा दर्ता भएका व्यवसायीहरु