बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सचूना

थप कागजात/विवरण :