जंग लाल श्रेष्ठ

निर्माण व्यावसायीको फर्मको नाम: 
जंग इलेक्ट्रोनिक्स सेन्टर