प्रकाश श्रेष्ठ

निर्माण व्यावसायीको फर्मको नाम: 
सेवा बुक्स स्टेसनरी एण्ड कम्प्युटर सेवा
फोन नम्बर: 
९८४१९२४२७४