FAQs Complain Problems

समाचार

नगरपालिकाको विषयगत शाखामा पुर्व कार्यरत कर्मचारीहरु

शाखा: महिला तथा वालवालिका शाखा

शाखा: महिला तथा वालवालिका शाखा
फोटो कर्मचारीको नाम पद शाखा फोन नम्बर इमेल
नानीमैया बस्नेत ना.सु महिला तथा वालवालिका शाखा

शाखा: कृषि तथा पशुसेवा शाखा

शाखा: कृषि तथा पशुसेवा शाखा
फोटो कर्मचारीको नाम पद शाखा फोन नम्बर इमेल
अर्जुन बहादुर खड्का शाखा अधिकृत कृषि तथा पशुसेवा शाखा 9841989024