वडा कार्यालयहरु

हालको वडा नं. साबिकको गाबिस वडा अधक्ष्यको फोन नं. वडा सचिवको फोन नं. वडाको ईमेल ठेगाना वडाको अवस्था
वडा नं. १ स्याउले ९७५१००९८१२ ९७५१०१३११६ chautaramun1@gmail.com 27°49'20.56"N 85°41'41.82"E
वडा नं. २ बतासे ९८०८६८९९६९ ९८४३०७१०८३ chautaramun2@gmail.com 27°48'36.54"N 85°45'7.23"E
वडा नं. ३ बतासे ९८४३५७२३४३ ९८१३६४०२२६ cchautaramun3@gmail.com 27°48'36.54"N 85°45'7.23"E
वडा नं. ४ कुबिन्ड़े ९८४१२८६३२१ ९८६९३०९२७६ chautaramun4@gmail.com 27°46'43.97"N 85°44'41.52"E
वडा नं. ५ चौतारा ९८४३५७२७५५ ९८५११६२८४४ chautaramun5@gmail.com 27°46'42.48"N 85°42'45.40"E
वडा नं. ६ पिपलडाँडा ९८४१०६४३५० ९८४१९८९५८३ chautaramun6@gmail.com 27°46'54.24"N 85°41'22.95"E
वडा नं. ७ सनोसिरुवारी ९८४१९८९३१९ ९८४७३०९१५९ chautaramun7@gmail.com 27°45'40.30"N 85°42'6.45"E
वडा नं. ८ इर्खु ९७४११८३३०९ ९८५११६२८४४ chautaramun8@gmail.com 27°44'43.55"N 85°44'55.30"E
वडा नं. ९ कदमबास ९८५११९५०६८ ९८५११६२७२२ chautaramun9@gmail.com 27°43'31.46"N 85°45'41.54"E
वडा नं. १० साँगाचोक ९७४११८८४९५ ९८५११००२४५ chautaramun10@gmail.com 27°40'58.86"N 85°42'55.02"E
वडा नं. ११ साँगाचोक ९७४१०८४२३२ ९८५१२३६७४२ chautaramun11@gmail.com 27°40'58.86"N 85°42'55.02"E
वडा नं. १२ साँगाचोक ९८४११६४८७० ९८४३५८०९४४ chautaramun12@gmail.com 27°40'58.86"N 85°42'55.02"E
वडा नं. १३ ठुलोसिरुबरी ९७५१०३९२१९ ९७४१००६३३४ chautaramun13@gmail.com 27°44'11.74"N 85°41'52.63"E
वडा नं. १४ ठुलोसिरुबरी ९७४११४८६३७ ९८५११००२४५ chautaramun14@gmail.com 27°43'46.31"N 85°41'41.94"E