वडा सचिवहरु

वडा नं. १
chautaramun1@gmail.com
९७५१०१३११६
वडा नं. २
chautaramun2@gmail.com
९८४३०७१०८३
वडा नं. ३
chautaramun3@gmail.com
९८०८८४७५७१
वडा नं. ४
chautaramun4@gmail.com
९७४११३४२९७
वडा नं. ५
chautaramun5@gmail.com
९८५११६२८४४
वडा नं. ६
chautaramun6@gmail.com
९८६००६८३०१
वडा नं. ७
chautaramun7@gmail.com
९८५१२३२५१३
वडा नं. ८
chautaramun8@gmail.com
९८४९३४५३२१
वडा नं. ९
chautaramun9@gmail.com
९८५११६२७२२
वडा नं. १०
chautaramun10@gmail.com
९८५११००२४५
वडा नं. ११
chautaramun11@gmail.com
९८५१२३६७४२
वडा नं. १२
chautaramun12@gmail.com
९८४३५८०९४४
वडा नं. १३
chautaramun13@gmail.com
९७४१००६३३४
वडा नं. १४
chautaramun14@gmail.com
९८४७३०९१५९