वडा नं. १०

Nepali
साबिकको गाबिस: 
साँगाचोक
वडा ईमेल: 
chautaramun10@gmail.com
वडा अधक्ष्यको फोन नं.: 
९७४११८८४९५
वडा सचिवको फोन नं.: 
९८५११००२४५
वडाको अवस्था: 
27°40'58.86"N 85°42'55.02"E