वडा नं. ४

Nepali
Image: 
साबिकको गाबिस: 
कुबिन्ड़े
वडा ईमेल: 
chautaramun4@gmail.com
वडा अधक्ष्यको फोन नं.: 
९८४१२८६३२१
वडा सचिवको फोन नं.: 
९८६९३०९२७६
वडाको अवस्था: 
27°46'43.97"N 85°44'41.52"E