वडा नं. ९

Nepali
साबिकको गाबिस: 
कदमबास
वडा ईमेल: 
chautaramun9@gmail.com
वडा अधक्ष्यको फोन नं.: 
९८५११९५०६८
वडा सचिवको फोन नं.: 
९८५११६२७२२
वडाको अवस्था: 
27°43'31.46"N 85°45'41.54"E