वडा नं. ३

Nepali
साबिकको गाबिस: 
बतासे
वडा ईमेल: 
cchautaramun3@gmail.com
वडा अधक्ष्यको फोन नं.: 
९८४३५७२३४३
वडा सचिवको फोन नं.: 
९८१३६४०२२६
वडाको अवस्था: 
27°48'36.54"N 85°45'7.23"E