वडा नं. ७

Nepali
साबिकको गाबिस: 
सनोसिरुवारी
वडा ईमेल: 
chautaramun7@gmail.com
वडा अधक्ष्यको फोन नं.: 
९८४१९८९३१९
वडा सचिवको फोन नं.: 
९८४७३०९१५९
वडाको अवस्था: 
27°45'40.30"N 85°42'6.45"E