FAQs Complain Problems

अपडेट

स्थानीय तह स्व मुल्यांकन र स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन

मुल्यांकन विवरण: स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA)
मुल्यांकन विवरण विवरण न.पा.ले दाबि गरेको अंक न.पा.ले प्राप्त गरेको अंक
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) स्थानीय तह स्व मुल्यांकन २०७७-७८ 72.50 67.50
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) स्थानीय तह स्व मुल्यांकन २०७८-७९ 76.75 76.75
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) स्थानीय तह स्व मुल्यांकन २०७८-७९ 80.50 0.00
मुल्यांकन विवरण: स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA)
मुल्यांकन विवरण विवरण न.पा.ले दाबि गरेको अंक न.पा.ले प्राप्त गरेको अंक
स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA) स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन ०७७-७८ 74.50 60.00
स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA) स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन ०७७-७८ 70.00 0.00