FAQs Complain Problems

अपडेट

विविध सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रशासन
सेवा दिने कार्यालय: 
योजना तथा प्रशासन शाखा
सेवा शुल्क: 
१०००/-
आवश्यक कागजातहरु: 
  • सिफारिस माग गर्नेको निवेदन
  • सिफारिस माग सम्वन्धी भेलाको निर्णय
  • योजनाको हकमा लागत अनुमान
  • कार्यक्रमको हकमा आर्थिक प्रस्ताव