FAQs Complain Problems

समाचार

विज्ञापन

अ.हे.व. पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे

रोजगार संयोजक आवेदन फारम

रोजगार संयोजक करारमा लिने वारे सूचना

कर्मचारी करारमा लिने बारे सूचना (स्वास्थ्य शाखा)

फिल्ड सहायक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

एम.आई.एस. अपरेटर पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

एम.आइ.एस अपरेटरको कम्प्युटर सीप परिक्षाण परिक्षाको पाठ्यक्रम

सूचना प्रकाशित गरिएको बारे । (एम.आइ.एस अपरेटर, फिल्ड सहायक)

अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन बारे (नेपाल इन्जिनियरिङ्ग, सिभिल सब-इन्जिनियर)

करारमा सेवा लिने सम्बन्धी अन्तर्वार्ताको सूचना (सब-इन्जिनियर,जे.टि,पशु सेवा प्राविधिक)

Pages