वडा नं. ५

Nepali
साबिकको गाबिस: 
चौतारा
वडा ईमेल: 
chautaramun5@gmail.com
वडा अधक्ष्यको फोन नं.: 
९८४३५७२७५५
वडा सचिवको फोन नं.: 
९८५११६२८४४
वडाको अवस्था: 
27°46'42.48"N 85°42'45.40"E