FAQs Complain Problems

अपडेट

स्थानीय सरकार संचालन एन, २०७४ को संसोधन हुन गईरहेको हुदा सुझाब भए ४ दिन भित्र न.पा.मा उपलब्ध गराईदिन हुन

थप कागजात/विवरण : 

स्थानीय सरकार संचालन एंन, २०७४ को संसोधन हुन गईरहेको हुदा सुझाब भए ४ दिन भित्र न.पा.मा उपलब्ध गराईदिनुहोला |