FAQs Complain Problems

अपडेट

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Document Title Post date
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको छात्रवृत्ति तथा विद्यार्थी वित्तीय सहायता कार्यविधि, २०८० 2 months 3 weeks ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको एक शिक्षक एक ल्यापटप कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० 2 months 3 weeks ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० 12 months 4 days ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको कर्मचारी कल्याणकारी कोष सञ्चालन विधेयक, २०७६ 1 year 6 months ago
स्वास्थ्य वीमा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ 1 year 6 months ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ 2 years 2 days ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको पर्यटन विकास कार्यविधि, २०७८ 2 years 1 month ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको पर्यटन विकास कार्यविधि, २०७८ 2 years 3 months ago
सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७८ 2 years 4 months ago
अटो रिक्सा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ 2 years 7 months ago
गरिवी निवारणका लागी लघु उद्यम विकास कार्यक्रम निर्देशिका २०७७ 3 years 6 months ago
स्वरोजगार तथा उद्धम प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यविधि, २०७५ 3 years 7 months ago
कामका लागि सामुदायिक आयोजना (सन्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ 4 years 8 months ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको टोल विकास समिति गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७६ 4 years 9 months ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको नगर शिक्षा ऐन, २०७६ 4 years 11 months ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६ 5 years 2 weeks ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ 5 years 2 weeks ago
नगर खेलकुद व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५ 5 years 2 months ago
नगर प्रहरी (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 5 years 2 months ago
आन्तरिक आय संकल (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 5 years 5 months ago
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ 5 years 5 months ago
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 5 years 10 months ago
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ 5 years 10 months ago
अनुदान तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका, २०७५ 5 years 10 months ago
नगर राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ 5 years 10 months ago
निर्माण व्यवसाय नियमन गर्ने निर्देशिका २०७४ 5 years 10 months ago
नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ 5 years 10 months ago
सरकारी नीज क्षेत्र साझेदारी (म्याचिङ्ग फण्ड) कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ 5 years 10 months ago
जेष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका, २०७४ 5 years 10 months ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको एकिकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ 5 years 10 months ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको सरसफाई तथा फोहरमैला ब्यबस्थापन कार्यविधि, २०७५ 5 years 10 months ago
अनाथ तथा जोखिमयुक्त वालवालिकाको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५ 5 years 10 months ago
जग्गा प्लटिङ सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ 5 years 10 months ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको व्यवसाय कर निर्देशिका, २०७५ 5 years 10 months ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको विज्ञापन कर निर्देशिका, २०७५ 5 years 10 months ago
पूर्व प्राथमिक विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ 5 years 10 months ago
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५ 5 years 10 months ago
सभा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली, २०७४ 5 years 10 months ago
एफ.एम रेडियो (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७४ 5 years 10 months ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता,२०७४ 5 years 10 months ago
बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ 5 years 10 months ago
योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ 5 years 10 months ago
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ 5 years 10 months ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७४ 5 years 10 months ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ 5 years 10 months ago
न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०७४ 5 years 10 months ago
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७४ 5 years 10 months ago
निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४ 5 years 10 months ago
नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ 5 years 10 months ago
नगर कार्यपालिको कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४ 5 years 11 months ago