FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

नगर कार्यपालिको कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४
नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली, २०७४
निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७४
न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०७४
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७४
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४
योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४
बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता,२०७४
एफ.एम रेडियो (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७४
सभा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली, २०७४
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५
पूर्व प्राथमिक विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको विज्ञापन कर निर्देशिका, २०७५
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको व्यवसाय कर निर्देशिका, २०७५
जग्गा प्लटिङ सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५
अनाथ तथा जोखिमयुक्त वालवालिकाको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको सरसफाई तथा फोहरमैला ब्यबस्थापन कार्यविधि, २०७५
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको एकिकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५
जेष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका, २०७४
सरकारी नीज क्षेत्र साझेदारी (म्याचिङ्ग फण्ड) कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७४
नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४
निर्माण व्यवसाय नियमन गर्ने निर्देशिका २०७४
नगर राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४
अनुदान तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका, २०७५
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५
आन्तरिक आय संकल (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
नगर प्रहरी (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
नगर खेलकुद व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६
सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सेवा प्रदायक संस्था छनौट सम्बन्धि कार्यविधि,२०७६
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको नगर शिक्षा ऐन, २०७६
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको टोल विकास समिति गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७६
कामका लागि सामुदायिक आयोजना (सन्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६
स्वरोजगार तथा उद्धम प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यविधि, २०७५
अटो रिक्सा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६
सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७८
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको पर्यटन विकास कार्यविधि, २०७८