FAQs Complain Problems

अपडेट

सूचना तथा समाचार

सिलाई बुनाइ व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि साझेदारीमा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्हान पुनः ७ दिनको म्याद थप सम्बन्धि सूचना।

सिलाई बुनाइ व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि साझेदारीमा प्रविधि हस्तान।तरण कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्हान पुनः ७ दिनको म्याद थप सम्बन्धि सूचना।

साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।

सयपत्री फुलको विउ वितरण सम्बन्धी सूचना ।

आन्तरिक आय तर्फको विद्युतिय दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

पशु वीमा कार्यक्रमका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Pages