FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. ०७७-७८

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन तथा परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा

बोलपत्र र दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-06-07/077-78)

सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (पोषण स्यंसेवक)

Invitation for Electronic Bid SGSS/NCB/WORKS-01/077-78

Invitation for Electronic Bid SGSS/NCB/GOODS-01/077-78

शिक्षक सेवा आयोगको तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धमा ।

प्रोत्साहन छात्रवृत्ति आवेदन सम्बन्धमा

गोल्डेन ह्यान्डसेक कार्यक्रममा आवेदन दिने सम्बन्धमा

सुपरिवेक्षक तथा गणक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

Pages