FAQs Complain Problems

अपडेट

प्राविधिक शाखा

आन्तरिक आय तर्फको विद्युतिय दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Invitation for Electronic Sealed Quotation.

बोलपत्र (Sealed Quotation) स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

बोलपत्र (Sealed Quotation) स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

अन्तरिक आय तर्फको विद्युतीय दरभाउपत्र आह्वान सम्बधी सूचना ।

Invitation for Electronic Sealed Quotation

Pages