FAQs Complain Problems

समाचार

लागत अनुमान तयार गर्ने

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ हप्ता
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्राविधिक शाखा/योजना शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
योजना तथा प्रशासन शाखा
सेवा शुल्क: 
शुल्क नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरु: 
  • सम्बन्धित व्यतिको निबेदन
  • उपभोक्ता समितिको भेला वसी समिति गठनको निर्णयको माईन्यूट फोटोकपि
  • स्वीकृत कार्यक्रम छायाकपी (नगरपालिका तथा वडा कार्यालयबाट प्राप्त हुने)