FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. २०७५-७६ प्रथम किस्ता भरपाई

वडा नं. जेष्ठ नागरिक भत्ता- अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) एकल महिला भत्ता बिधवा भत्ता पूर्ण अपाङ्गता भत्ता अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित जे .ना. औषधी उपचार भत्ता जम्मा
संख्या रकम संख्या रकम संख्या रकम संख्या रकम संख्या रकम संख्या रकम संख्या रकम संख्या रकम संख्या रकम
  १ ३२२  १२८८०००  १४  ५६०००  ०  ०  ११०  ४४००००  ९  ७२०००  १९  ४५६००  ३९  ६१६००  ३३०  १३२००००  ५१३  ३२८३२०० 
  २ १५४  ६१६०००  २८  ११२०००  ०  ०  ८७  ३४८०००  ६  ४८०००  १७  ४०८००  ३९  ५९६००  १६८  ६७२०००  ३३१  १८९६४०० 
  ३ १३१  ५२४०००  ५  २००००  ०  ०  ६७  २६८०००  ७  ५६०००  १७  ४०८००  १७  २५६००  १३९  ५५६०००  २४४  १४९०४०० 
  ४ १७६  ७०४०००  १५  ६००००  ०  ०  १२२  ४८८०००  १९  १५२०००  ९  २१६००  २८  ४४८००  १९५  ७८००००  ३६९  २२५०४०० 
  ५ १९६  ७८४०००  १०  ४००००  ०  ०  १४८  ५९२०००  १२  ९६०००  २१  ५०४००  १८  २८८००  २१०  ८४००००  ४०५  २४३१२०० 
  ६ २४२  ९६८०००  २६  १०४०००  ०  ०  ७९  ३१६०००  २२  १७६०००  १८  ४३२००  ४५  ७००००  २६७  १०६८०००  ४३२  २७४५२०० 
  ७ २१६  ८६१०००  ८  ३२०००  ०  ०  १०५  ४२००००  २०  १६००००  १८  ४३२००  २५  ४००००  २३३  ९२९०००  ३९२  २४८५२०० 
  ८ १७४  ६९६०००  १५  ६००००  ०  ०  १०४  ४१६०००  १६  १२८०००  २२  ५२८००  २३  ३६८००  १९२  ७६८०००  ३५४  २१५७६०० 
  ९ १३९  ५५६०००  ९  ३६०००  १  ४०००  १२६ ५०४०००  १५  १२००००  १८  ४३२००  २१  ३३६००  १५८  ६३२०००  ३२८  १९२४८०० 
  १० ११७  ४६८०००  ७  २८०००  ०  ०  १०४  ४१६०००  १३  १०४०००  ९  २१६००  १३  १९६००  १३१  ५२४०००  २६३  १५८१२०० 
  ११ १६४  ६५६०००  १४  ५६०००  ०  ०  ११९  ४७६०००  २३  १८४०००  १५  ३६०००  २३  ३६०००  १८३  ७३२०००  ३५८  २१७६००० 
  १२ ८९  ३५६०००  १५  ६००००  २  ८०००  ७५  ३०००००  १५  १२००००  १४  ३३६००  २७  ४००००  १०५  ४२००००  २३७  १३३७६०० 
  १३ १८४  ७३६०००  २२  ८८०००  ०  ०  ११३  ४५२०००  १७  १३६०००  २४  ५७६००  ६४  ९७६००  १९४  ७७६०००  ४२४  २३४३२०० 
  १४ १४९  ५९६०००  २२  ८८०००  ०  ०  ८३  ३३२०००  ६  ४८०००  १५  ३६०००  ३४  ५३६००  १५९  ६३६०००  ३०९  १७८९६०० 
जम्मा २४५३ ९८०९००० २१० ८४०००० १२००० १४४१ ५७६४००० २०० १६००००० २३६ ५६६४०० ४१६ ६४७६०० २६६४ १०६५३००० ४९५९ २९८९२०००