FAQs Complain Problems

समाचार

प्रशासन शाखा

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन तथा परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा

शिक्षक सेवा आयोगको तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धमा ।

सुपरिवेक्षक तथा गणक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

उधम विकास सहजकर्ताको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

उधम विकास सहजकर्ता करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित)

उधम विकास सहजकर्ता करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना

रोजगार सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रयोजनार्थ तथ्यांक संकलन गर्ने सम्बन्धि सूचना (१५ दिन भित्र)

स्वरोजगार तथा उधम प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानको सूचना

यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै)

Pages