FAQs Complain Problems

समाचार

पशु सेवा शाखा

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (पशु विमा कार्यक्रम सम्बन्धमा)

सूचना। सूचना।। सूचना ।।।

जै घाँसको विउ वितरण सम्बन्धमा ।

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना बाख्राको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना

प्रस्ताव आह्वानको सूचना (पुन:प्रकाशित) पशु सेवा शाखा

प्रस्ताव आह्वानको सूचना (पशु सेवा शाखा)

दुध अनुदान सम्झौताको लागी सुचना

अनुदान सम्झौताको लागि सूचना प्रकाशन गरिएको बारे (पशु सेवा शाखा)

बर्षे घासको विरुवा माग संकलन गरी पठाइदिने वारे (वडा कार्यालय सबै)

Pages