FAQs Complain Problems

अपडेट

पशु सेवा शाखा

सुत्केरी गाई भैँसी प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

पशु विमा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा ।

सूचना। सूचना।। सूचना ।।।

जै घाँसको विउ वितरण सम्बन्धमा ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना बाख्राको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना

प्रस्ताव आह्वानको सूचना (पुन:प्रकाशित) पशु सेवा शाखा

प्रस्ताव आह्वानको सूचना (पशु सेवा शाखा)

दुध अनुदान सम्झौताको लागी सुचना

अनुदान सम्झौताको लागि सूचना प्रकाशन गरिएको बारे (पशु सेवा शाखा)

बर्षे घासको विरुवा माग संकलन गरी पठाइदिने वारे (वडा कार्यालय सबै)

Pages